Tatry mountain resorts CR, a.s. - Homepage

Provozní řád

 

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU

Hosté golfového areálu KASKÁDA, kteří vstupují do tohoto areálu a kteří chtějí využívat některou ze služeb, které areál nabízí, jsou povinni dodržovat tento Provozní řád:

Areál – areálem se míní celá plocha, spadající do správy společnosti GOLF BRNO a.s. a Tatry mountain resorts CR, a.s., zejména parkovací plochy, prostory kolem restaurace, kongresu a bungalovů, golfové hřiště, golfové akademie a veškeré cvičné plochy, pro hráče golfu včetně venkovních fitness ploch.

Pohyb dopravních prostředků v areálu

Povinnosti návštěvníků areálu

Návštěvník, který přijel za účelem čerpání některé z nabízených služeb, i ten, který si chce areál jen prohlédnout, je povinen:

Host hotelu:

Host/návštěvník firemní akce (vč. svatby) v kongresovém centru:

Ostatní návštěvníci areálu:

Na dětské hřiště, golfové hřiště, Akademii i na cvičné plochy je v období od začátku března do konce října vstup se psy zakázán! Mimo toto období je vstup se psy na vodítku povolen.

Sankce za porušení Provozního řádu

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu, které NEBUDE mít za následek finanční nebo hmotnou škodu společnosti GOLF BRNO a.s. nebo a Tatry mountain resorts CR, a.s., může být návštěvník vykázán maršálem, manažerem nebo ředitelem společnosti z prostoru areálu, a to bez nároku na kompenzaci.

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu, které BUDE mít za následek finanční nebo hmotnou škodu společnosti GOLF BRNO a.s. nebo a Tatry mountain resorts CR, a.s., je povinen návštěvník vzniklou škodu uhradit.

Společnost GOLF BRNO a.s. a Tatry mountain resorts CR, a.s. si vyhrazuje právo udělit návštěvníkovi pokutu za porušení pravidel tohoto Provozního řádu až do výše 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, tj. zejména za neoprávněnou hru spočívající v neuhrazení hracího poplatku. V případě vzniku škody, je návštěvník povinen vedle vyměřené pokuty uhradit i vzniklou škodu v plné výši.

Při OPAKOVANÉM porušování Provozního řádu může vedení společnosti GOLF BRNO a.s. a Tatry mountain resorts CR, a.s., zakázat návštěvníkovi vstup do golfového areálu.

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ     

Vymezení pojmů
Akademie – cvičné 6-ti jamkové golfové hřiště, určené především pro začínající hráče golfu, a dále cvičná plocha pro trénink základů golfové hry.

Maršál – je osoba, pověřená společností GOLF BRNO a.s. a Tatry mountain resorts CR, a.s., která dbá na dodržování golfové etikety, zajišťuje provoz a pohyb hráčů a případně techniky na golfovém hřišti, Akademii a cvičných plochách.

Greenkeeper – je osoba, která je zodpovědná za údržbu hřiště.

e-cart – je golfový elektrický vozík, určený pro hráče golfu k přemisťování pouze po hřišti bezprostředně před hrou, během hry a po hře.

Hráč golfu:

 1. musí mít přidělen startovací čas – ten mu přidělí recepce (je vhodné rezervovat jej předem!). Jeho zrušení je nutné provést nejpozději hodinu předem.
 2. je povinen se před hrou odbavit na recepci, a to nejpozději 10 minut před svým startovním časem. Pokud tak neučiní, bude jeho hrací čas zrušen.
 3. je povinen před vstupem na hřiště zaplatit hrací poplatek (člen Golf Club Brno musí mít v řádném termínu uhrazen roční poplatek, ostatní hráči musí mít zaplacené green fee),
 4. nejpozději 5 min před přiděleným startovním časem musí být připraven na odpališti první hrané jamky,
 5. je povinen dodržovat vypsanou kombinaci hřiště.
 1. je povinen se před hrou zaevidovat na recepci, není-li stanoveno jinak,
 2. je povinen před vstupem na hřiště zaplatit hrací poplatek (člen Golf Club Brno musí mít v řádném termínu uhrazen roční poplatek, ostatní hráči musí mít zaplacené green fee a musí mít viditelně umístěnu platnou fee kartu pro vstup na golfovou akademii).
 1. člen Golf Club Brno musí mít v řádném termínu uhrazen roční poplatek,
 2. ostatní návštěvníci – musí mít zaplacen poplatek pro vstup na driving range nebo zaplacené green fee, případně jsou hotelovým hostem.

při pohybu v areálu a zejména při pobytu na hřišti, na Akademii i na cvičných plochách

 1. je povinen dodržovat golfovou etiketu tak, jak je uvedeno v Oddíle I Pravidel golfu, vydaných a schválených R&A Rules Limited, včetně předepsaného golfového oblečení (nepřípustné jsou modré jeans a kovové spikes).
 2. je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem areálu a řídit se jím,
 3. musí respektovat pokyny maršálů, recepce, manažera společnosti a golfových profesionálů,
 4. je plně odpovědný za zranění či jiné škody způsobené nedodržením tohoto Provozního řádu,
 5. nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 6. při uzavření hřiště (bouřka, podmáčený terén, námraza, oprava hřiště aj.) je hráč povinen řídit se pokyny maršála nebo jiného vedoucího pracovníka společnosti GOLF BRNO a.s. a Tatry mountain resorts CR, a.s. a okamžitě opustit hřiště. Opětovné otevření hřiště povoluje maršál, greenkeeper nebo manažer společnosti GOLF BRNO a.s. Uzavření hřiště z důvodu nebezpečné situace (bouřky) je oznámeno jedním dlouhým signálem výstražné sirény (opakovaně). Znovuotevření hřiště je oznámeno dvěma krátkými zvukovými signály.
 7. Vstup psů není na hřiště povolen, vstup s dětským kočárkem je povolen pouze na vlastní nebezpečí v době nízké obsazenosti hřiště, a pouze po předchozím souhlasu maršála,
 8. nesmí vstupovat s golfovým bagem nebo golf. vozíkem do prostor recepce a restaurace, včetně terasy před ní.
 9. v případě zapůjčení e-cart je povinen dodržovat provozní pravidla, umístěná v těchto e-cartech. Za škody na majetku a zdraví osob způsobené používáním e-cart nese odpovědnost řidič e-cart.
 10. j) hraje na hřišti schválenými míči (ne drivingovými)

Vedení GOLF BRNO a.s. může uzavřít areál nebo jeho část z důvodů údržby nebo konání uzavřené akce.

Návštěvníci budou o těchto skutečnostech vždy informováni.

Bez splnění kteréhokoliv z předchozích bodů nebude hráč připuštěn ke hře, příp. může být z hřiště či cvičných ploch vykázán maršálem, manažerem společnosti GOLF BRNO a.s. či golfovým profesionálem, a to bez nároku na vrácení již zaplaceného poplatku!

Pravidla pro využívání driving range upřesňuje Provozní řád DRIVING RANGE KASKÁDA, hosté jsou povinni při vstupu na driving range dodržovat i tento Provozní řád.

PŘESTUPKOVÝ ŘÁD           

                              
Postup je uplatňován při nedodržování pravidel souvisejících s hrou. Platí pro členy GC Brno i pro ostatní hráče.

Veškeré přestupky jsou u hráče zaznamenávány v rezervačním systému.

 1. Hráč obdrží „žlutou“ kartu, pokud se dopustí tří přestupků:

Přestupky se kombinují – pokud se hráč např. 2 x neodbaví a 1 x nezruší rezervaci, splní podmínky pro udělení karty.

Následný proces: pokud hráč dosáhne „žluté“ karty, je upozorněn e-mailem, že opakovaně postupuje proti hracímu řádu.

 1. Hráč obdrží „červenou“ kartu
 2. a) Pokud se po upozornění e-mailem opět dopustí některého z přestupků uvedených v bodu 1.
 3. b) Poruší pravidlo:

Po obdržení „červené“ karty hráč nesmí hrát do nejbližšího zasedání Správní rady. Vedení resortu zastaví možnost hry s okamžitou platností a informuje o této skutečnosti hráče e-mailem. Vše je následně postoupeno k projednání Správní radě na jejím nejbližším zasedání. Ta konkrétní přestupek projedná a následně informuje hráče o postihu
e-mailem. Správní rada může udělit následující sankce při porušení pravidel Stanov spolku a ustanovení Statutu:

Cílem tohoto postupu není perzekuce členů. Slouží možnosti ovlivnit chování jednotlivců, kteří nerespektováním psaných i nepsaných pravidel spojených s golfovou hrou omezují či ohrožují majoritní většinu členů a hráčů, dodržujících tato pravidla.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ VOZÍKU NA HŘIŠTI

Kuřim, 27. 7. 2021